Arhive kategorija: Izgovor

Joyeux Noël!

Христос се роди!

Slika

ВАЖНО! VAŽNO! БЛОГ ЈЕ НА НОВОЈ АДРЕСИ, СА НОВИМ ЧЛАНЦИМА! BLOG JE NA NOVOJ ADRESI, SA NOVIM ČLANCIMA!

http://francuskisabojanom.com/

La prononciation, exercices – Izgovor, vežbanje

Kako čitamo ove reči? Pronađite!

 1. maison             a) /fo/
 2. roi                      b) /lwa/
 3. faute                  c) /gid/
 4. faux                    d) /ʃᾶpiηɔ̃/
 5. champignons   e) /rɛzɔ̃/
 6. loi                       f) /mɛzɔ̃/
 7. homme             g) /bato/
 8. gomme              h) /ʒiraf/
 9. guide                  j) /rwa/
 10. bateau                k) /twa/
 11. château               l) /fͻt/
 12. raison                 m) /garsɔ̃/
 13. giraffe                n) /ʃato/
 14. toi                       o) /rwa/
 15. garçon              p) /gͻm/

ʒ=Ž

ʃ=Š

ɲ=nj

wa=ua

ɛ=e

ᾶ= a kroz nos

ɔ̃= o kroz nos

Kako se izgovara slovo Y – Comment prononcer la lettre Y?

Slovo Y je došlo iz Grčkog jezika, pa se tako I zove – grčko I /igrεk/

Izgovara se:

 1. u većini reči –  kao naše I, napr. PHYSIQUE /fizik/
 2. kada se nadje izmedju 2 samoglasnika, onda se ponaša kao 2 I, napr

voyage = voiiage,  dalje znamo: OI se izgovara kao naše UA /wa/,

 I izmedju 2 samoglasnika se izgovara kao naše J = /vwajaӡ/

 • Y se ovako ponaša i u reči PAYS /pei/,  i njenim izvedenicama, napr. (paysage, paysan….)
 1. Na početku reči izgovara se kao naše J, napr.

Yacht /jɔt/,

Yeux /jø/…

 

Znate li da izgovorite ove reči:

 1. Crayon ? /krεjɔ̃/
 2. Payer ? /peje/
 3. Cycle ? /sikl/
 4. Yoghourt ?  /jɔgur/
 5. Yoga ?  /jɔga/
 6. Paysage ?   /peizaӡ/
 7. Hymne ?    /imn/

 

 

Kako se u francuskom izgovara slovo U? – Comment prononcer la lettre U?

–     Slovo U izgovaramo tako što namestimo usta da kažemo naše U, a izgovorimo I.

Taj glas se označava znakom /y/

Napr. Tu /ty/

Vu /vy/

Rue /ry/….

 

 • Kada se slovo U nadje u grupi OU, onda se izgovara kao naše U

Napr. Vous /vu/

Roux /ru/

Sous /su/

 

Zadatak: U kojim rečima čujemo /y/, a u kojim /u/?

 1. La tour
 2. Dur
 3. Le mur
 4. L’amour
 5. La roue
 6. Pour
 7. Pur

Rešenje :

Glas /y/ čujemo u rečima : dur /dyr/,  le mur /myr/,  pur /pyr/

Glas /u/ čujemo : la tour /latur/,  l’amour /lamur/ , la roue /laru/, pour /pur/

Kako izgovaramo slovo S? – Comment pronocer la lettre S?

-Slovo S se izgovara kao /S/ kada se nađe ispred suglasnika ili samoglasnika:

napr: Serbe /sɛrb/,

solution /sɔlysjɔ̃/,

Slave /slav/,

statut /staty/….

 

-Međutim, kada se nađe između dva samoglasnika, onda je uvek /Z/

        a, e, i, o, u ,y + S + a, e, i, o, u, y = /Z/

napr: maison /mɛzɔ̃/

rose /roz/

ciseaux /sizo/

 

– Grupa SS se uvek izgovara kao /S/

   SS= /S/

napr: Russe /rys/

cuisse /kɥis/

 

zadatak: U kojim rečima čujemo S, u kojim, Z?

 1. cuisine
 2. obstacle
 3. ruse
 4. réseau
 5. sac
 6. sud
 7. reprise
 8. société
 9. Suisse

 

Rešenje :

/S/: 2, 5, 6, 8, 9

/Z/: 1, 3, 4, 7

Kako izgovaramo slovo C? Comment prononcer la lettre C?

Slovo C se izgovara kao glas /K/, ili kao glas /S/, ili kao naše Š   (oznaka za Š je ʃ )

 • Kada se nadje ispred suglasnika, uvek se izgovara /k/

c+ suglasnik= /k/

Na primer u rečima:

Craie /krɛ/

Clair /klɛr/

 • Kada se nadje ispred E, I, ili Y, izgovara se /s/

c+ e, i, y = /s/

Na primer : Céline /sɛlin/

Cidre /sidr/

Cygne /siɲ/

 • Kada se nadje ispred A, O, ili U izgovara se /k/

c+ a, o, u = /k/

Na primer:  Cabane /kaban/

Comme /kɔm/

Cuisine /kɥizin/

 • Grupa CH uvek se čita kao naše Š

                CH /ʃ/

Na primer Champion /ʃᾶpjɔ̃/

–    Ҫ se uvek izgovara /S/ : garçon /garsɔ̃/

Zadatak:

U kojim rečima izgovaramo /k/, /s/, a u kojima /ʃ/

 1. Cacao
 2. Ҫa
 3. Cacher
 4. C’est
 5. Café
 6. Cynique
 7. Culture
 8. Cigarette
 9. Chacal

Rešenja:

/k/ :1, 3, 5, 7, 9

/s/ : 2, 4, 6, 8

/ʃ/ : 3, 9

Kako se u francuskom izgovara slovo G? – Comment prononcer la lettre G?

–  Kada se nadje ispred suglasnika, uvek se čita kao naše G

Napr: grippe, grand, glace….

–  Kada se nadje ispred slova E, I, ili Y, čita se kao naše Ž

Taj glas Ž se u fonetskoj transkripciji obeležava znakom Ʒ: (Ž=Ʒ). U svakom rečniku, pored reči koju tražite, nalazi se i fonetska transkripcija te reči (način na koji se ona čita). Na primer: gifle /Ʒifl/

Znači,

G + E, I, Y = /Ʒ/

Na primer, u rečima:

ration /ӡenerasjɔ̃/

Gilet /ӡilɛ/

Gymnastique /ӡimnastik/

– Kada se nadje ispred slova A, O, ili U, čita se kao naše G

G + A, O, U = /g/

Na primer, u rečima :

Garçon /garsɔ̃/

Gomme /gɔm/

Guide /gid/

Zadatak: U kojim rečima čujemo glas /g/, a u kojima glas /ӡ/?

 1. géo
 2. girafe
 3. garde
 4. geai
 5. gai
 6. gui
 7. guitare
 8. gypse

rešenja :

/g/  garde, gai, gui, guitare

/ӡ/ géo, girafe, geai, gypse

Pravila izgovora – Les règles de prononciation

Francuski jezik je vrlo lak za čitanje. On ima svoja pravila, i, ako ih znamo, možemo da pročitamo nepoznat tekst, bez pomoći nastavnika.
Ja ću navesti samo neka od njih:

1. AI /ε/ – napr u reči MAIS /mε/
2. AU /o/ – napr u reči HAUT /o/
3. EAU /o/ – napr u reči BEAU /bo/
4. OU /u/ – napr u SOUS /su/
5. OI /wa/ – čita se kao naše UA, napr MOI /mwa/
6. H se nikad ne čita- HAUT /o/
7. CH /ʃ/ kao naše Š – VACHE /vaʃ/
8. PH /f/ – napr u reči PHOTO /foto/
9. G + e, i, y = /ʒ/ naše Ž, napr CAGE /kaʒ/
10. G + a, o, u = /g/ napr GARE /gar/
11. C + e, i, y = /s/, napr CE /s/
12. C + a, o, u= /k/, napr CAGE /kaʒ/

Kako biste izgovorili sledeće reči?

 1. maison                 a) /fo/
 2. roi                          b) /lwa/
 3. faute                      c) /gid/
 4. faux                       d) /ʃᾶpiɲɔ̃/
 5. champignons     e) /rɛzɔ̃/
 6. loi                           f) /mɛzɔ̃/
 7. homme                  g) /bato/
 8. gomme                  h) /ʒiraf/
 9. guide                     j) /rwa/
 10. bateau                  k) /twa/
 11. château                l) /fͻt/
 12. raison                   m) /garsɔ̃/
 13. giraffe                  n) /ʃato/
 14. toi                         o) / ɔm/
 15. garçon                 p) /gͻm

Da se podsetimo:

ʒ=Ž

ʃ=Š

ɲ=nj

wa=ua

ɛ=e

ᾶ= a kroz nos

ɔ̃= o kroz nos